ឪកាសពិសេស!

ប្រសិនបើអ្នកជាអតិថិជនរបស់ ធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈ (Campu Bank) លោកអ្នកគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ កម្មវិធី Zero Interest Installment Plan (Z.i.i.P) នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានការបង់រំលោះ ដោយមិនចាំបាច់កក់ប្រាក់គ្រប់សេវាព្យាបាលធ្មេញទាំងអស់ដូចជាៈ
– ការពត់តម្រង់ធ្មេញ ចាប់ពី ១៥០ដុល្លា ក្នុងមួយខែ
– ការដាំបង្គោលធ្មេញ ចាប់ពី ១១៣ដុល្លា ក្នុងមួយខែ
– ការដាក់ធ្មេញ ចាប់ពី ១៧ដុល្លា ក្នុងមួយខែ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងៈ

ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 211 338 / 011 811 338
អ៊ីម៉ែលៈ contact@roomchang.com

Brace_Cover-Facebook_newsize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *