ទំហំអក្សរ:

គំលាតតម្លៃ

ប្រភេទការព្យាបាល

ប្រភេទ

តម្លៃ (ប្រាក់រៀល)
1 USD= 4100 ៛
1 USD= 4100 ៛

តម្លៃ (ដុល្លាអាមេរិក)

# ចំនួនការណាត់ជួប

1. ទន្តសាស្ត្រទូទៅ

ពិនិត្យ - ពិភាក្សា ​- គំរោងព្យាបាលVisitFreeFree1
ពិភាក្សា និងធ្វើគំរោងព្យាបាល (ការដាំបង្គោលធ្មេញចូលក្នុងឆ្អឹង -​ជំងឺអញ្ចាញធ្មេញ- ធ្មេញកូនក្មេង)Visit61500 ៛ - 102500 ៛15 - 251
សម្អាតធ្មេញកំណកកំបោរធម្មតាជាមួយ General DentistU&L102500 ៛251
សម្អាតធ្មេញកំណកកំបោរមធ្យមជាមួយ General DentistU&L123000 ៛301
សម្អាតធ្មេញកំណកកំបោរខ្លាំងជាមួយ General DentistU&L143500 ៛351
សម្អាតធ្មេញកំណកកំបោរធម្មតាជាមួយ Senior DentistU&L164000 ៛401
សម្អាតធ្មេញកំណកកំបោរមធ្យមជាមួយ Senior DentistU&L184500 ៛451
សម្អាតធ្មេញកំណកកំបោរខ្លាំងជាមួយ Senior DentistU&L
205000 ៛50
1
សំអាតធ្មេញដោយប្រើថ្នាំស្ពឹកQuarter123000 ៛301
លាបផ្លុយអររ៉ាយលើធ្មេញU&L102500 ៛251
សម្អាតស្នាមប្រលាក់ជាប់ធ្មេញដោយប្រើម្សៅជាមួយឪបករណ៍បាញ់ប៉ូលាQuarter205000 ៛ - 615000 ៛50-1501

2. ថតកាំរស្មីអុិច

ថត​​ហ្វីលតូច​ ឬ ថត​​ហ្វីលតូចមើលខាងលើធ្មេញX-Ray32800 ៛81
ថតកាំរស្មីអុិចធំ ឬ​ មើលពីចំហៀងX-Ray82000 ៛201
ថតកាំរស្មីអុិចគ្រប់មុំនៅក្នុងមាត់ 3DX-Ray615000 ៛1501

3. ប៉ះធ្មេញ និង សោភ័ណភាព

ប៉ះធ្មេញផ្ទៃទីមួយSurface143500 ៛351
ប៉ះធ្មេញផ្ទៃបន្ទាប់Surface61500 ៛ - 82000 ៛15 - 201
ប៉ះធ្មេញSurface102500 ៛251
ប៉ះចង្អូរធ្មេញSurface82000 ៛201
ប៉ះធ្មេញផ្ទៃធំ(Indirect)Surface615000 ៛100-1501
ប៉ះធ្មេញផ្ទៃធំSurface410000 ៛55-150
ប៉ះផ្ទៃធ្មេញខាងមុខVeneers615000 ៛55 - 1501
ប៉ះចន្លោះធ្មេញTooth615000 ៛70 - 1501
ការព្យាបាលធ្មេញពណ៍សខុសប្រក្រតីដោយ IconTooth328000 ៛ - 615000 ៛80-1501

4. ធ្វើធ្មេញអោយសស្អាត (The beyond whitening system)

ធ្វើធ្មេញអោយសស្អាត(នៅមន្ទីរពេទ្យ)Case1025000 ៛2501
ធ្វើធ្មេញអោយសស្អាត(ខាំពុម្ពនៅផ្ទះ)Case615000 ៛1501
ធ្វើធ្មេញអោយសស្អាតនៅមន្ទីរពេទ្យ និង​ ខាំពុម្ពនៅផ្ទះCase1435000 ៛3501

5. ព្យាបាលធ្មេញ

ព្យាបាលធ្មេញមុខTooth615000 ៛1502-3
ព្យាបាលធ្មេញថ្គាមតូចTooth820000 ៛2002-3
ព្យាបាលធ្មេញថ្គាមធំTooth1025000 ៛ - 1230000 ៛250-3002-3
ព្យាបាលធ្មេញមុខឡើងវិញTooth738000 ៛1802-3
ព្យាបាលធ្មេញថ្គាមតូចឡើងវិញTooth943000 ៛2302-3
ព្យាបាលធ្មេញថ្គាមធំឡើងវិញTooth1230000 ៛ - 2050000 ៛300-5002-3
ព្យាបាលធ្មេញទឹកដោះTooth205000 ៛ - 328000 ៛50-801-2

6. ព្យាបាលជំងឺអញ្ចាញធ្មេញ

ព្យាបាលអញ្ចាញធ្មេញដោយមិនវះកាត់Quarter205000 ៛501
ព្យាបាលអញ្ចាញធ្មេញដោយវះកាត់Quarter1025000 ៛2501

7. ថ្នាំសណ្តំ

ថ្នាំសណ្តំសំរាប់លេបCase266500 ៛651
ហ្គាសសណ្តំសម្រាប់មួយម៉ោងដំបូងTime410000 ៛1001
ហ្គាសសណ្តំសម្រាប់៣០នាទីបន្ទាប់Time205000 ៛501

8. ព្យាបាលស្រមុក និង​ ស្ទះដង្ហើមពេលគេង

ធ្វើតេស្ត និងរោគវិនិច្ឆ័យដោយប្រើ Apnealink PlusCase820000 ៛200
ឧបករណ៍ពាក់ក្នុងមាត់ព្យាបាលស្រមុក និង​ ស្ទះដង្ហើមCase8200000 ៛2000
ឧបករណ៍ពាក់ក្នុងមាត់ព្យាបាលសន្លាក់ថ្គាមCase16400000 ៛4000

9. ពត់តម្រង់ធ្មេញ

ពិភាក្សាការពត់តម្រង់ធ្មេញ (មិនរួមបញ្ចូលពុម្ពធ្មេញសម្រាប់សិក្សា
និងថតកាំរស្មីអ៊ិច)
Case102500 ៛251
ការពិភាក្សាការពត់តម្រង់ធ្មេញជាមួយអ្នកឯកទេស (វិភាគពេញលេញ)Case410000 ៛100
ពត់តម្រង់ធ្មេញប្រភេទលោហ: ទាំងលើនិងក្រោមCase9430000 ៛ - 14350000 ៛2300-3500
ពត់តម្រង់ធ្មេញប្រភេទសេរ៉ាមិក ទាំងលើនិងក្រោមCase11480000 ៛ - 18450000 ៛2800-4500
ពត់តម្រង់ធ្មេញមុខផ្នែកខាងលើ ដោយប្រើពុម្ពថ្លា CA1 Set4100000 ៛1000
ពត់តម្រង់ធ្មេញមុខផ្នែកខាងក្រោម ដោយប្រើពុម្ពថ្លា CA1 Set4100000 ៛1000
ពត់តម្រង់ធ្មេញមុខផ្នែកខាងលើ​ និងខាងក្រោម ដោយប្រើពុម្ពថ្លា CA1 Set6150000 ៛1500
ពត់តម្រង់ធ្មេញមុខផ្នែកខាងលើ ដោយប្រើពុម្ពថ្លា CA2 Set6150000 ៛1500
ពត់តម្រង់ធ្មេញមុខផ្នែកខាងក្រោម ដោយប្រើពុម្ពថ្លា CA2 Set6150000 ៛1500
ពត់តម្រង់ធ្មេញមុខផ្នែកខាងលើ​ និងខាងក្រោម ដោយប្រើពុម្ពថ្លា CA ក្នុងករណីលំបាក2 Set8200000 ៛2000
ពត់តម្រង់ធ្មេញមុខផ្នែកខាងលើ​ និងខាងក្រោម ដោយប្រើពុម្ពថ្លា CA3 Set +14350000 ៛3500
ពត់តម្រង់ធ្មេញមុខផ្នែកខាងលើ​ និងខាងក្រោមករណីលំបាក ដោយប្រើពុម្ពថ្លា CA(រួមទាំងឧបករណ៍ពត់ធ្មេញប្រភេទលោហ:ប្រសិនបើចាំបាច់)4 Set +16400000 ៛4000
ពត់ធ្មេញដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា InvisalignCase36900000 ៛5000 - 9000
ពត់តម្រង់ធ្មេញដាក់ក្នុងមាត់ ធ្មេញលើ និងធ្មេញក្រោមCase28700000 ៛6000 - 7000
ពត់តម្រង់ធ្មេញខាងលើដាក់ក្នុងមាត់ (ធ្មេញទល់អណ្តាត)និងធ្មេញក្រោមពត់តម្រង់ធ្មេញប្រភេទសេរ៉ាមិកCase22550000 ៛4000 - 5500
ពត់តម្រង់ធ្មេញប្រភេទលោហៈ(ធ្មេញលើ៦ និងធ្មេញក្រោម៨គ្រាប់)Case
6150000 ៛ - 8200000 ៛1500-2000
ពត់តម្រង់ធ្មេញដាក់ជាតិដែក(ធ្មេញលើ៦ និងធ្មេញក្រោម៨គ្រាប់)Case4100000 ៛ - 6150000 ៛1000-1500
រំកិលធ្មេញផ្សេងបំពេញចន្លោះធ្មេញដែរបាត់Case4100000 ៛1000
ពត់ធ្មេញដោយប្រើឧបករណ៍ Bite PlaneCase
615000 ៛150
ពិនិត្យមើល Bite PlaneCase
164000 ៛40
ឧបករណ៍ពាក់ពង្រីកឆ្អឹងថ្គាមCase1640000 ៛400
ពិនិត្យមើល ឧបករណ៍ពាក់ពង្រីកឆ្អឹងថ្គាមCase
205000 ៛50
ឧបករណ៍ពាក់ការពារធ្មេញEach
820000 ៛2002
ពុម្ពថ្លាពាក់ការពារសង្កៀតធ្មេញ ( ផ្នែកខាងលើ និងក្រោម) : USD$150)Each
410000 ៛1002
ពុម្ពធ្មេញសំរាប់សិក្សាU&L82000 ៛201
ឧបករណ៍ពាក់ដើម្បីកុំអោយធ្មេញដើរEach
615000 ៛1502
ឧបករណ៍ពាក់ដើម្បីពត់ធ្មេញកុមារ(included 3 months follow-up)Case
1640000 ៛400
ពិនិត្យមើល ឧបករណ៍ពាក់ពត់តម្រង់ធ្មេញកុមារCase
205000 ៛50
ឧបករណ៍ពាក់ដើម្បីពត់តម្រង់ធ្មេញកុមារCase
2870000 ៛700
ពិនិត្យមើល ឧបករណ៍ពត់តម្រង់ធ្មេញកុមារCase
205000 ៛50

10. ស្រោបធ្មេញ

បង្គោលធ្មេញដែកEach410000 ៛1002
បង្គោលធ្មេញស៊ីកូនីមEach492000 ៛1202
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិក មានគ្រោងដែកខាងក្នុង (ករណីបន្ទាន់ បូកថែម $30)Crown1230000 ៛3002
ស្រោបធ្មេញស៊ីកូនីមCrown2460000 ៛6002
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិក (សុទ្ធ)Crown2460000 ៛6002
បិតធ្មេញសេរ៉ាមិក (សុទ្ធ)Veneers2460000 ៛6002
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិក (សុទ្ធ - ធ្មេញមុខ)Crown2460000 ៛6002
ធ្មេញស្និតមានគន្លឹះភ្ជាប់Unit615000 ៛1502
ធ្មេញគ្រោងដែកសុទ្ធ សំរាប់កុមារCrown266500 ៛651
ធ្មេញជាតិ Composite សំរាប់កុមារCrown266500 ៛651

11. ដាក់ធ្មេញស្និត

ធ្មេញស្និតមួយផ្នែក ដែលមិនមានគ្រោងដែកPlate1230000 ៛3002-3
ធ្មេញស្និតមួយផ្នែក ដែលមានគ្រោងដែកPlate2050000 ៛5002-3
ធ្មេញស្និតទាំងមូលPlate2050000 ៛5002-3

12. វះកាត់ក្នុងមាត់

ដកធ្មេញទឹកដោះTooth82000 ៛201
ដកធ្មេញស្រុកTooth123000 ៛ - 328000 ៛30-801
ព្យាបាលអាប់សែ ឬ ខ្ទុះTooth205000 ៛501
វះកាត់ដោយប្រើកាំរស្មីឡាហ្សែរCase205000 ៛ - 615000 ៛50-1501
វះកាត់ដកធ្មេញTooth820000 ៛2002
វះកាត់ធ្មេញដុះកប់ក្នុងឆ្អឹង (ករណីធម្មតា)Tooth1025000 ៛2502
វះកាត់ធ្មេញដុះកប់ក្នុងឆ្អឹង (ករណីលំបាក)Tooth1230000 ៛ - 1640000 ៛300-4002
វះកាត់​ក្នុងមាត់ (ករណីតូច)Case615000 ៛1502
វះកាត់​ក្នុងមាត់ (ករណីធំ)Case820000 ៛ - 2460000 ៛200-6002
វះកាត់ឆ្អឹង និង បណ្តុះជាលិកា (មិនទាន់បូកសម្ភារៈផ្សេងៗ)Case3280000៛+800+2-3
វះបណ្តុះឆ្អឹងក្នុងរន្ធខ្យល់ (មិនទាន់បូកសម្ភារៈផ្សេងៗ)Case4920000៛+1200+2-3
បណ្តុះអញ្ចាញដោយកាត់កោសិកាពីកន្លែងផ្សេងនៅក្នុងមាត់Quarter3280000៛+800+2
ការបណ្តុះឆ្អឹងដោយប្រើឆ្អឹងរបស់អ្នកជំងឺផ្ទាល់Case6150000៛+1500+2

13. ដាំបង្គោលធ្មេញចូលក្នុងឆ្អឹង (Myplant Two System)

ដាំបង្គោលធ្មេញចូលក្នុងឆ្អឹង ផលិតផលប្រទេសអាឡឺម៉ងImplant4920000 ៛12002
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិកសុទ្ធលើបង្គោលដែកCrown4100000 ៛10002
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិកសុទ្ធលើបង្គោលស៊ីកូនីម (Zirconium)Crown4920000 ៛12002
*តម្លៃខាងលើអាចមានការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន
*តម្លៃប្រាក់រៀលប្រែប្រួលទៅតាមអត្រាប្ដូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ GDT