ទំហំអក្សរ:

ធ្វើការណាត់ជួប

ក្នុងការធ្វើការណាត់ជួបព្យាបាលជាមួយទន្តពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្ត្រ រំចង់​ ដោយពុំមានការខកខាន ឬរងចាំយូរ យើងខ្ញុំសំណូមពរអោយលោកអ្នកធ្វើការ​ណាត់ជួបទុកជាមុន។ ធ្វើដូចនេះ បុគ្គលិក រំចង់ អាចធានាធ្វើយ៉ាងណាអោយការណាត់របស់លោកអ្នក​ជាមួយទន្តពេទ្យដែលលោកអ្នកពេញចិត្តទៅតាមពេលវេលាដ៏សមស្របរបស់លោកអ្នក។
ដើម្បីធ្វើការណាត់ជួប លោកអ្នកអាចបំពេញ នូវទំរង់បែបបទនៃការណាត់ជួបតាមរយៈ វែបសាយ ឬហៅទូរស័ព្ទមកបុគ្គលិកផ្នែកសេវាកម្មអតិថិជនយើងខ្ញុំផ្ទាល់តាមរយៈលេខ
+855 23 211 338
ក្នុងករណីមានការយឺតយ៉ាវសម្រាប់ការបំរើសេវាកម្មជូនលោកអ្នក សូមលោកអ្នកមេត្តា អនុគ្រោះ និង ទំនាក់ទំនងមកកាន់ប្រធានផ្នែកបំរើសេវាអតិថិជន ដោយផ្ទាល់តាមរយៈលេខ +855 92 811 338
បើសិនជាលោកអ្នកចង់ជួបគ្រូពេទ្យភ្លាមៗក្នុងករណីបន្ទាន់ សូមទូរស័ព្ទផ្ទាល់មកលេខសង្គ្រោះ បន្ទាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ +855 11 811 338

ទូរស័ព្ទ: +855 23 211 338

ករណីបន្ទាន់: +855 11 811 338

អ៊ីម៉ែល: contact@roomchang.com

WeChat ID: viliyanpink

ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន