ទំហំអក្សរ:

ប៉ះធ្មេញ និងសោភ័ណភាព

ធ្មេញខូចប្រេះស្រាំ ឬមានប្រហោង តម្រូវឲ្យមានការព្យាបាលធ្មេញឡើងវិញ ដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការរាលដាលទៅកាន់ធ្មេញដទៃទៀត​ និងជួយការពារធ្មេញពីកំណើតផងដែរ។ ទន្តបណ្ឌិតនៅ រំចង់ បានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍សម្រាប់បំពេញទៅលើធ្មេញដ៏ទំនើបបំផុត ដោយមិនមានផលិតផលបញ្ចុះជាតិបារ៉តដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាព។

ការប្រើប្រាស់នូវឧបករណ៍ទំនើបៗ ទាំងនេះផ្ដល់លទ្ធផលដ៏ប្រសើរគួរជាទីពេញចិត្ត​ ពោលគឺគ្មានការប្រើលោហៈធាតុខ្មៅទៀតទេ។

ប៉ះធ្មេញ និងសោភ័ណភាព
ប្រភេទនៃការព្យាបាលតម្លៃ (ដុល្លាអាមេរិក)
ប៉ះធ្មេញផ្ទៃទីមួយ$35
ប៉ះធ្មេញផ្ទៃបន្ទាប់$10 - $20
ប៉ះធ្មេញ$25
ប៉ះចង្អូរធ្មេញ$20
ប៉ះធ្មេញផ្ទៃធំ(Indirect)$100 - $150
ប៉ះធ្មេញផ្ទៃធំ$55 - $150
ប៉ះផ្ទៃធ្មេញខាងមុខ$55 - $150
ប៉ះចន្លោះធ្មេញ$70 - $150
ការព្យាបាលភមេញព្យណ៍សខុសប្រប្រតីដោយ Icon$80 - $150


ដើម្បីធ្វើការណាត់ជួបទន្តបណ្ឌិត សូមទំនាក់ទំនង លេខទូរសព្ទ័  069 811 338
អុីម៉ែលៈ contact@roomchang.com
យើងខ្ញុំរីករាយក្នុងការឆ្លើយនូវ សំណួរ ទាំងឡាយជូនលោកអ្នកដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម និងព័ត៌មានទូទៅរបស់ មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់