ទំហំអក្សរ:

កាលពីថ្ងៃទី ៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ បានបរិច្ចាគ Zumbathon Donation ដើម្បីជួយសង្រ្គោះជីវិតអ្នកជំងឺក្រីក្រក្នុងករណីជំងឺសង្រ្គោះបន្ទាន់ ជំងឺវះកាត់ធ្ងន់ធ្ងរ និងជំងឺសម្រាកព្យាបាលទូទៅដោយឥតគិតថ្លៃ ដល់មន្ទីរពេទ្យព្រះសីហនុមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹម។

RC_Zumbathonimg019