ទំហំអក្សរ:

វិភាគទានរបស់រំចង់

 

មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្ត្រ រំចង់ បរិច្ចាគថវិកា និង របាំងមុខការពារគ្រូពេទ្យ ដល់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនិងជំងឺកូវីដ១៩ (COVID-19)
ក្រុមគ្រូពេទ្យ និងបុគ្គលិករបស់មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្ត្រ រំចង់បរិច្ចាគឈាមដល់ មន្ទីរពេទ្យកុមារគន្ធបុប្ផាជាលើកទី៧
ក្រុមគ្រូពេទ្យ និងបុគ្គលិករបស់ មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្ត្រ រំចង់ បរិច្ចាគឈាមដល់ មន្ទីរពេទ្យកុមារ គន្ធបុប្ផា
Roomchang Team-Blood Donate-Kuntha Bopha Hospital ក្រុមគ្រូពេទ្យ និងបុគ្គលិករបស់ មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្ត្រ រំចង់ បរិច្ចាគឈាមដល់ មន្ទីរពេទ្យកុមារ គន្ធបុប្ផា

 

ការចូលរួមចំណែកដល់សង្គមរបស់ រំចង់
Early childhood development school program_RHB Indochina bank & Roomchang Dental

ក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់ មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្ត្រ  រំចង់ រួមគ្នាផ្តល់ជូនកៅអីថ្ម ដល់សាលាបឋមសិក្សាកូលាប១
img_5908

ក្រុមគ្រូពេទ្យ និងបុគ្គលិករបស់ មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្ត្រ រំចង់ បរិច្ចាគឈាមដល់ មន្ទីរពេទ្យកុមារ គន្ធបុប្ផា

ការបរិច្ចាគថវិកា ២០ លានរៀល និង បរិច្ចាគឈាមដល់មន្ទីរពេទ្យ គន្ធបុប្ផា

ក្រុមទន្តពេទ្យ និងបុគ្គលិករបស់ មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្ត្រ​ រំចង់ ចុះជួយព្យាបាលមាត់ធ្មេញ ដោយឥតគិតថ្លៃ ជូនប្រជាជនក្រីក្រ និងកុមារ

Help to smile – Dental Community for Humanity
donate-100usd-to-nepal-from-roomchang-dental-hospital

រំចង់ បានបរិច្ចាគ Zumbathon Donation ដើម្បីជួយសង្រ្គោះជីវិតអ្នកជំងឺក្រីក្រ
RC_Zumbathon