ទន្តបណ្ឌិត អ៊ុប សាម៉ុន

ទន្តបណ្ឌិត សាម៉ុន គឺជាសសរគោលនៃមន្ទីរពេទ្យ ទន្តសាស្រ្ត & សម្ផស្សរំចង់ ចាប់ តាំងពីការចាប់ផ្តើមដំបូងក្នុង ឆ្នាំ ១៩៩៦ ដោយបានសហការជា ដៃគូជាមួយលោកទន្តបណ្ឌិត ទិត ហុងយឺ ក្នុងការបង្កើតមូលដ្ឋាន គ្រឹះនៃមន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្តដ៏ល្អ បំផុតរបស់កម្ពុជា។ គាត់បាន បញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលាពេទ្យ ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ និង បានទទួល ការបណ្តុះបណ្តាល យ៉ាងទូលំ ទូលាយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ប្រទេសស្វីស ប្រទេសថៃ និង អូស្រ្តាលី ដោយបាននាំយកមកនូវចំណេះ ដឹងកំរិតអន្តរជាតិយ៉ាងពិតប្រាកដ ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលប្រកបដោយ គុណភាព និង ជំនាញការនៅរំចង់។
លោកស្រីទន្តបណ្ឌិត សាម៉ុន គឺជាទន្តពេទ្យទូទៅនៅរំចង់ ហើយការងារទន្តសាស្ត្រដែលគាត់ចូលចិត្ត ធ្វើគឺ ទន្តសាស្ត្រទូទៅ និង ការដាក់ធេ្មញ(General Dentistry and Prosthodontics)។ គាត់បង្ហាញឡើងនូវភាពជឿជាក់យ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀម ដែលបានមកពីបទពិសោធន៏របស់គាត់ ហើយគាត់មានការពេញចិត្តយ៉ាង ខ្លាំងលើគុណភាព នៃបុគ្គលិក និង សេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយរំចង់។

លោកស្រីទន្តបណ្ឌិតអ៊ុប សាម៉ុន និយាយភាសាខ្មែរ និង អង់គេ្លស។