ទន្តបណ្ឌិត ហ៊ឺ ប៊ុនហៃ

ទន្តបណ្ឌិត ប៊ុនហៃ បានចូល រួមជាមួយរំចង់តាំងពីឆ្នាំ 2009 ដោយពីមុនបានធ្វើការជាមួយ មណ្ឌលសុខភាពនៅខេត្តកំពង់ចាម និង បានធ្វើការ 3ឆ្នាំទៀតជាមួយ គ្លីនីកធ្មេញឯកជនមួយនៅទីក្រុង ភ្នំពេញ។ គាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សា នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ សុខាភិបាលនៅភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ 2000 ហើយបានចូលរួមការ បណ្តុះបណ្តាលបន្ថែមជាច្រើន នៅប្រទេស សាំងហ្គាពួរ ម៉ាឡេស៊ី វៀតណាម និង ថៃ។

ចំណាប់អារម្មណ៌របស់គាត់គឺ នៅលើសុខភាពសាធារណៈ ការដាក់ធ្មេញទូទៅ សម្ផស្សទន្តសាស្រ្ត និង ការដាំបង្គោលធ្មេញក្នុងឆ្អឹង។ លោកទន្តបណ្ឌិត ប៊ុនហៃ មានមោទនភាពបំផុតលើការប្តេជ្ញារបស់រំចង់ ចំពោះឧត្តមភាព និង អនាម័យ ល្អ។

ទន្តបណ្ឌិត ហ៊ឺ ប៊ុនហៃ និយាយភាសាខ្មែរ និង អង់គ្លេស។