ទន្តបណ្ឌិត ភិត វាសនា

ទន្តបណ្ឌិត ភិត វាសនា បាន បញ្ចប់ការសិក្សានៅ សកលវិទ្យាល័យវិទ្យា សាស្ត្រសុខាភិបាលនៅ ទីក្រុងភ្នំពេញ និងបានចូល រួមជាមួយរំចង់រយៈពេល ៩ឆ្នាំមកហើយ។ គាត់បាន បន្តការសិក្សានៅ Mahidol University នៅទីក្រុង បាងកក តាមរយៈកម្មវិធី ផ្លាស់ប្តូរមួយ និងបានចូល រួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែម នៅសហរដ្ឋអាមេរិចក្នុង ផែ្នកពត់តំរង់ធ្មេញ។ គាត់ក៏បានចូលរួមកម្មវិធី បណ្តុះបណ្តាលនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី(ផ្នែកសម្ផស្ស) ប្រទេសស្វីស (Restorative) ប្រទេសប៉ែកអឺរ៉ុប(ប៊ែលស្សិច និង បារាំង) និង ចូលរួម កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលជាន់ខ្ពស់ផ្នែក ព្យាបាលពត់តំរង់ធ្មេញនៅប្រទេស សិង្ហបុរី។ ទន្តបណ្ឌិត វាសនា ជាអ្នកជំនាញផ្នែកពត់តំរង់ធេ្មញនៅមន្ទីរ ពេទ្យរំចង់។ គាត់រីករាយក្នុងការប្រកបការងារនៅរំចង់ ព្រោះថារំចង់ផ្តល់ ជូននូវគុណភាព និងសេវាកម្មដ៏ល្អ សម្រាប់អ្នកជំងឺគ្រប់រូប។

ទន្តបណ្ឌិត ភិត វាសនា និយាយភាសាខ្មែរ និង អង់គ្លេស។