ទន្តបណ្ឌិត គង់ ភក្តី

ទន្តបណ្ឌិត គង់ ភក្តី បាន បញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកទន្តសាស្ត្រ Doctor of Dental Surgery នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត សុខាភិបាល នៅឆ្នាំ2006។ ដោយបានចាប់ផ្តើមអាជីព របស់គាត់នៅដើមឆ្នាំ2007 គាត់បានធ្វើការអោយគ្លីនីក ចំនួន៣ មុននឹងចូលរួមជាមួយ រំចង់។ គាត់បានចូលរួមសិក្ខា សាលាបណ្តុះបណ្តាលទាំងក្នុង ស្រុក និង ក្រៅប្រទេសដូចជា CDA Conference(នៅភ្នំពេញ) IDEM (នៅសាំងហ្គាពួរ) និង ICOI (នៅវៀតណាម) និងសិក្ខាសាលា ផ្សេងៗទៀតជាច្រើន។

លោកទន្តបណ្ឌិត គង់ ភក្តីនិយាយភាសាខ្មែរ និង អង់គ្លេស។