ទន្ទបណ្ឌិត សយ សុជា

ទន្តបណ្ឌិត សយ សុជា ចូលរួម ជាមួយរំចង់នៅក្នុងឆ្នាំ 2013។
ជាមួយនឹងប្រវត្តិសិក្សាដ៏ឆ្នើម គាត់បានបានបញ្ចប់ការសិក្សាខាង ផ្នែកទន្តសាស្ត្រពីសាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ។

ទន្តបណ្ឌិតសុជាចំណាយពេលវេលា ជាងបីឆ្នាំព្យាបាលស្ម័គ្រ​ ចិត្តជាមួយ នឹងអង្គការសប្បុរសធម័នានា ដើម្បីជួយដល់កុមារទីទាល់ក្រ នៅតាមជនបទ និងបង្កើនបទ ពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួន។ ក្រៅពីនេះគាត់បានចូលរួមសិក្ខាសាលា និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនលើ វិស័យទន្តសាស្ត្រ។

ទន្តបណ្ឌិត សយ សុជានិយាយភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេស។