ទន្តបណ្ឌិត ជាម រដ្ឋា

ទន្តបណ្ឌិត ជាម រដ្ឋា បានបញ្ចប់ ការសិក្សាផ្នែកទន្តពេទ្យនៅសាកល វិទ្យាល័យអន្តជាតិ ក្នុងប្រទេស កម្ពុជា។ គាត់បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះ បណ្តាល និងសិក្ខាសិលានានា ទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេសជាទៀង ទាត់ក្នងគោលបំណងពង្រឹង និង បង្កើនសមត្ថភាព ផ្នែកទន្តសាស្ត្រ ឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយ។ ក្រៅពីការសិក្សា ទន្តបណ្ឌិត រដ្ឋា បានចូលរួមព្យាបាលជូនប្រជានជន ក្រីក្រ និងកុមារដោយស្ម័គ្រចិត្ត ជាច្រើនលើក ក្នុងគោលបំណង លើកស្ទួយសុខភាពមាត់ធ្មេញប្រជាជននៅតាមជនបទ ឲ្យកាន់តែប្រសើរ ឡើង។ ទន្តបណ្ឌិត រដ្ឋាទទួលពិនិត្យជំងឺមាត់ធ្មេញទូទៅនៅមន្ទីរពេទ្យរំចង់។

ទន្តបណ្ឌិត ជាម រដ្ឋានិយាយភាសាខ្មែរ និង អង់គ្លេស