តើឈ្មោះរំចង់បានមកពីណា?

roomchang flower water lily
រំចង់ គឺជាឈ្មោះផ្កាមួយប្រភេទរបស់ខ្មែរដែលគេឃើញមានដុះនៅ តាមទីជនបទ ហើយផ្ការំចង់នេះផងដែរ ត្រូវបានចារឹកក្នុងប្រវត្តិ សាស្ត្រ និងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ។ ផ្កានេះជា អត្តសញ្ញាណនៃភាពរឹងមាំ និងស្រស់ស្អាត។

ចុចត្រង់នេះដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមពីឈ្មោះរបស់យើងខ្ញុំ