គ្លីនិកទីមួយនៅកម្ពុជាដែលទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ ISO 9001

roomchang iso certified dental clinic

រំចង់គឺជាគ្លីនីកដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ ISO 9001:2008 តាំងពីឆ្នាំ2008។ ស្ដង់ដារនេះផ្តោតសំខាន់លើ​គុណភាពនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ការផ្តល់សេវាជូនអតិថិជន ការប្តេជ្ញាចិត្ត ពីគណគ្រប់គ្រងទៅលើដំណើរការ និងការបន្តអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ឥតឈប់ឈរ។ ទាំងនេះសបញ្ជាក់អំពីគុណភាពនៃសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។

ចុចទីនេះដើម្បីស្វែងយលបន្ថែមពីវិញ្ញាបនបត្រ ISO របស់រំចង់