ទន្តបណ្ឌិត កែ ចិន្តា

ទន្តបណ្ឌិត កែ ចិន្តា បានបញ្ចប់ ការសិក្សាផ្នែកទន្តពេទ្យនៅ សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ សុខាភិបាលក្នុងឆ្នាំ 2009។ សព្វថ្ងៃគាត់កំពុងបន្ត បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់លើជំនាញ ខាងពត់ធ្មេញនៅប្រទេសសិង្ហបុរី។ ក្រៅពីការសិក្សា ទន្តបណ្ឌិតបាន ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើន ទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេសដើម្បី ស្វែងយល់នូវចំណេះដឹងថ្មីៗនៅ ជុំវិញពិភពលោក។ ទន្តបណ្ឌិតបានចូលរួមបេសកកម្មរបស់រំចង់ក្នុងការចុះជួយព្យាបាលជំងឺមាត់ធ្មេញ ជូនប្រជាជននៅទីជនបទជាច្រើនលើកច្រើនសា។
ទន្តបណ្ឌិតទទួលពិនិត្យព្យាបាលជំងឺមាត់ធ្មេញទូទៅនៅមន្ទីរពេទ្យរំចង់។

ទន្តបណ្ឌិត កែ ចិន្តា និយាយភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស