ទន្តបណ្ឌិត ពឹង គឹមស្រ៊ាង

ទន្តបណ្ឌិត ពឹង គឹមស្រ៊ាង បាន បញ្ចប់ការសិក្សានៅឆ្នាំ2011 ផ្នែកទន្តសាស្រ្តនៅសាកលវិទ្យា ល័យអន្តរជាតិនៅទីក្រុងភ្នំពេញ។ ក្រៅពីការសិក្សាលោកបានចូលរួម សិក្ខាសិលាជាច្រើន ជាពិសេស លោកបានធ្វើបទបង្ហាញអំពីការ សិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់គាត់នៅ បណ្តាប្រទេសនានាដូចជា ប្រទេស សាំងហ្គាពួរ វៀតណាម និង ហុងកុង នៅចុងឆ្នាំ 2012។ បច្ចុប្បន្ននេះ លោកក៏ជាគ្រូបង្រៀន នៅសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ផែ្នកទន្តសាស្រ្តឯកទេសព្យាបាលរន្ធឬសធ្មេញផងដែរ។
ជាច្រើនឆ្នាំកន្លង មកនេះលោកទន្តបណ្ឌិត ពឹង គឹមស្រ៊ាង បានចូលធ្វើការជាមួយអង្គការ សប្បុរសធម៌ជាច្រើនដូចជា Village Earth (EYC) , Cambodian World Family , និងអង្គការ one-2-one ដែលអង្គការទាំងនោះជាអង្គការលើក ស្ទួយសុខភាពមាត់ធ្មេញនៅកម្ពុជា។

ទន្តបណ្ឌិត ពឹង គឹមស្រ៊ាង និយាយភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស