ទន្តបណ្ឌិត សាមិត្ត ច័ន្ទវុឌ្ឍី

ទន្តបណ្ឌិត សាមិត្ត ច័ន្ទវុឌ្ឍី បានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែក ទន្តពេទ្យពីសាកលវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល។ ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន ក្នុងវិស័យទន្តសាស្ត្រ គាត់បានចូល រួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេសជាទៀងទាត់ ដូចជា The International Dental Exhibition and Meeting in Singapore (2012) ជាដើម។
គាត់បានចាប់ផ្តើមអាជីពជាទន្ត ពេទ្យជាមួយនឹងអង្គការជា ច្រើនឆ្នាំ។ បច្ចុប្បន្នគាត់ជាទន្តពេទ្យពិនិត្យជំងឺមាត់ធ្មេញទូទៅនៅមន្ទីរពេទ្យ រំចង់។

ទន្តបណ្ឌិត សាមិត្ត ច័ន្ទវុឌ្ឍីនិយាយភាសាខ្មែរ និង អង់គ្លេស