ទន្តបណ្ឌិត សាន់ ស៊ីតារាវិទូ

ទន្តបណ្ឌិត សាន់ ស៊ីតារាវិទូ បានចាប់ផ្តើមវិជ្ជាជីវៈជាទន្តពេទ្យ ដោយបានធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តក្នុង គម្រោងផ្នែកអប់រំលើវិស័យទន្ត សាស្រ្តជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋា ភិបាលជាច្រើន ជាពិសេស ជាមួយ Global Health outreach។
ទន្តបណ្ឌិត វិទូ បានបញ្ចប់ការសិក្សា ផ្នែកទន្តសាស្រ្តខាងវៈកាត់នៅឆ្នាំ 2011ពីសាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិភ្នំពេញ ហើយគាត់បាន ចូលរួមជាមួយមន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត & សម្ផស្សរំចង់ នៅឆ្នាំ2012 ក្នុងមុខតំណែងទន្តបណ្ឌិតឯកទេសទូទៅ។

ទន្តបណ្ឌិត សាន់ ស៊ីតារាវិទូនិយាយភាសាអង់គ្លេស និងភាសាខ្មែរ