ទំហំអក្សរ:

តាមរយៈកម្មវិធី “Early childhood development school program” របស់ធនាគារ អ អេច ប៊ី

ទន្តបណ្ឌិត សំ ចាន់ផល្លីកា និងជំនួយការទន្តបណ្ឌិត របស់មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ បានចែកជូនច្រាសដុសធ្មេញ និងបង្រៀនសិស្សានុសិស្សពី របៀបដុសសម្អាតធ្មេញអោយបានត្រឹមត្រូវ ក្នុងគោល បំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងសុខភាពមាត់ធ្មេញរបស់កុមារតាមជនបទ ។

Early childhood development school program_RHB Indochina bank & Roomchang Dental Early childhood development school program_RHB bank & Roomchang Dental Early childhood development school program_RHB bank & Roomchang Dental Hospital