ការចូលរួមចំណែកដល់សង្គមរបស់ រំចង់

តាមរយៈកម្មវិធី “Early childhood development school program” របស់ធនាគារ អ អេច ប៊ី

ទន្តបណ្ឌិត សំ ចាន់ផល្លីកា និងជំនួយការទន្តបណ្ឌិត របស់មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ បានចែកជូនច្រាសដុសធ្មេញ និងបង្រៀនសិស្សានុសិស្សពី របៀបដុសសម្អាតធ្មេញអោយបានត្រឹមត្រូវ ក្នុងគោល បំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងសុខភាពមាត់ធ្មេញរបស់កុមារតាមជនបទ ។

Early childhood development school program_RHB Indochina bank & Roomchang Dental
Early childhood development school program_RHB bank & Roomchang Dental
Early childhood development school program_RHB bank & Roomchang Dental Hospital

ដើម្បីធ្វើការណាត់ជួបទន្តបណ្ឌិត សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ័
069 811 338 អុីម៉ែលៈ contact@roomchang.com យើងខ្ញុំរីករាយក្នុងការឆ្លើយនូវ សំណួរ ទាំងឡាយជូនលោកអ្នកដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម និងព័ត៌មានទូទៅរបស់ មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ 

តាមដានយើង