តម្លៃ

ប្រភេទសេវាកម្ម ឯកតា តម្លៃ (ប្រាក់រៀល) 1USD= 4100៛ តម្លៃ
(ដុល្លាអាមេរិក)
#ចំនួនការណាត់ជួប
1. ទន្តសាស្ត្រទូទៅ
ពិនិត្យ - ពិភាក្សា ​- គំរោងព្យាបាល Visit Free Free 1
ពិភាក្សា និងធ្វើគំរោងព្យាបាល (ការដាំបង្គោលធ្មេញចូលក្នុងឆ្អឹង -​ជំងឺអញ្ចាញធ្មេញ- ធ្មេញកូនក្មេង) Visit 61500៛-102500៛ 15$-25$ 1
សម្អាតធ្មេញកំណកកំបោរធម្មតាជាមួយ General Dentist U&L 102500៛ 25$ 1
សម្អាតធ្មេញកំណកកំបោរមធ្យមជាមួយ General Dentist U&L 123000៛ 30$ 1
សម្អាតធ្មេញកំណកកំបោរខ្លាំងជាមួយ General Dentist U&L 143500៛ 35$ 1
សម្អាតធ្មេញកំណកកំបោរធម្មតាជាមួយ Senior Dentist U&L 164000៛ 40$ 1
សម្អាតធ្មេញកំណកកំបោរមធ្យមជាមួយ Senior Dentist U&L 184500៛ 45$ 1
សម្អាតធ្មេញកំណកកំបោរខ្លាំងជាមួយ Senior Dentist U&L 205000៛ 50$ 1
សំអាតធ្មេញដោយប្រើថ្នាំស្ពឹក Quarter 123000៛ 30$ 1
លាបផ្លុយអររ៉ាយលើធ្មេញ U&L 102500៛ 25$ 1
សម្អាតស្នាមប្រលាក់ជាប់ធ្មេញដោយប្រើម្សៅជាមួយឪបករណ៍បាញ់ប៉ូលា Quarter 205000៛-615000៛ 50$-150$ 1
2. ថតកាំរស្មីអុិច
ថត​​ហ្វីលតូច​ ឬ ថត​​ហ្វីលតូចមើលខាងលើធ្មេញ X-Ray 32800៛ 8$ 1
ថតកាំរស្មីអុិចធំ ឬ​ មើលពីចំហៀង X-Ray 82000៛ 20$ 1
ថតកាំរស្មីអុិចគ្រប់មុំនៅក្នុងមាត់ 3D X-Ray 615000៛ 150$ 1
3. ប៉ះធ្មេញ និង សោភ័ណភាព
ប៉ះធ្មេញផ្ទៃទីមួយ Surface 143500៛ 35$ 1
ប៉ះធ្មេញផ្ទៃបន្ទាប់ Surface 61500៛-82000៛ 15$-20$ 1
ប៉ះធ្មេញ Surface 102500៛ 25$ 1
ប៉ះចង្អូរធ្មេញ Surface 82000៛ 20$ 1
ប៉ះធ្មេញផ្ទៃធំ(Indirect) Surface 615000៛ 100$-150$ 1
ប៉ះធ្មេញផ្ទៃធំ Surface 410000៛ 55$-150$
ប៉ះផ្ទៃធ្មេញខាងមុខ Veneers 615000៛ 55$- 150$ 1
ប៉ះចន្លោះធ្មេញ Tooth 615000៛ 70$- 150$ 1
ការព្យាបាលធ្មេញពណ៍សខុសប្រក្រតីដោយ Icon Tooth 328000៛-615000៛ 80$-150$ 1
4. ធ្វើធ្មេញអោយសស្អាត (The beyond whitening system)
ធ្វើធ្មេញអោយសស្អាត(នៅមន្ទីរពេទ្យ) Case 1025000៛ 250$ 1
ធ្វើធ្មេញអោយសស្អាត(ខាំពុម្ពនៅផ្ទះ) Case 615000៛ 150$ 1
ធ្វើធ្មេញអោយសស្អាតនៅមន្ទីរពេទ្យ និង​ ខាំពុម្ពនៅផ្ទះ Case 1435000៛ 350$ 1
5. ព្យាបាលធ្មេញ
ព្យាបាលធ្មេញមុខ Tooth 615000៛ 150$ 2-3
ព្យាបាលធ្មេញថ្គាមតូច Tooth 820000៛ 200$ 2-3
ព្យាបាលធ្មេញថ្គាមធំ Tooth 1025000៛ - 1230000៛ 250$-300$ 2-3
ព្យាបាលធ្មេញមុខឡើងវិញ Tooth 738000៛ 180$ 2-3
ព្យាបាលធ្មេញថ្គាមតូចឡើងវិញ Tooth 943000៛ 230$ 2-3
ព្យាបាលធ្មេញថ្គាមធំឡើងវិញ Tooth 1230000៛ - 2050000 ៛ 300$-500$ 2-3
ព្យាបាលធ្មេញទឹកដោះ Tooth 205000៛ - 328000៛ 50$-80$ 1-2
6. ព្យាបាលជំងឺអញ្ចាញធ្មេញ
ព្យាបាលអញ្ចាញធ្មេញដោយមិនវះកាត់ Quarter 205000៛ 50$ 1
ព្យាបាលអញ្ចាញធ្មេញដោយវះកាត់ Quarter 1025000៛ 250$ 1
7. ថ្នាំសណ្តំ
ថ្នាំសណ្តំសំរាប់លេប Case 266500៛ 65$ 1
ហ្គាសសណ្តំសម្រាប់មួយម៉ោងដំបូង Time 410000៛ 100$ 1
ហ្គាសសណ្តំសម្រាប់៣០នាទីបន្ទាប់ Time 205000៛ 50$ 1
8. ព្យាបាលស្រមុក និង​ ស្ទះដង្ហើមពេលគេង
ធ្វើតេស្ត និងរោគវិនិច្ឆ័យដោយប្រើ Apnealink Plus Case 820000៛ 200$
ឧបករណ៍ពាក់ក្នុងមាត់ព្យាបាលស្រមុក និង​ ស្ទះដង្ហើម Case 8200000៛ 2000$
ឧបករណ៍ពាក់ក្នុងមាត់ព្យាបាលសន្លាក់ថ្គាម Case 16400000៛ 4000$
9. ពត់តម្រង់ធ្មេញ
ពិភាក្សាការពត់តម្រង់ធ្មេញ (មិនរួមបញ្ចូលពុម្ពធ្មេញសម្រាប់សិក្សានិងថតកាំរស្មីអ៊ិច) Case 102500៛ 25$ 1
ការពិភាក្សាការពត់តម្រង់ធ្មេញជាមួយអ្នកឯកទេស (វិភាគពេញលេញ) Case 410000៛ 100$
ពត់តម្រង់ធ្មេញប្រភេទលោហ: ទាំងលើនិងក្រោម Case 9430000៛ - 14350000៛ 2300$-3500$
ពត់តម្រង់ធ្មេញប្រភេទសេរ៉ាមិក ទាំងលើនិងក្រោម Case 11480000៛ - 18450000៛ 2800$-4500$
ពត់តម្រង់ធ្មេញមុខផ្នែកខាងលើ ដោយប្រើពុម្ពថ្លា CA 1 Set 4100000៛ 1000$
ពត់តម្រង់ធ្មេញមុខផ្នែកខាងក្រោម ដោយប្រើពុម្ពថ្លា CA 1 Set 4100000៛ 1000$
ពត់តម្រង់ធ្មេញមុខផ្នែកខាងលើ​ និងខាងក្រោម ដោយប្រើពុម្ពថ្លា CA 1 Set 6150000៛ 1500$
ពត់តម្រង់ធ្មេញមុខផ្នែកខាងលើ ដោយប្រើពុម្ពថ្លា CA 2 Set 6150000៛ 1500$
ពត់តម្រង់ធ្មេញមុខផ្នែកខាងក្រោម ដោយប្រើពុម្ពថ្លា CA 2 Set 6150000៛ 1500$
ពត់តម្រង់ធ្មេញមុខផ្នែកខាងលើ​ និងខាងក្រោម ដោយប្រើពុម្ពថ្លា CA ក្នុងករណីលំបាក 2 Set 8200000៛ 2000$
ពត់តម្រង់ធ្មេញមុខផ្នែកខាងលើ​ និងខាងក្រោម ដោយប្រើពុម្ពថ្លា CA 3 Set + 14350000៛ 3500$
ពត់តម្រង់ធ្មេញមុខផ្នែកខាងលើ​ និងខាងក្រោមករណីលំបាក ដោយប្រើពុម្ពថ្លា CA(រួមទាំងឧបករណ៍ពត់ធ្មេញប្រភេទលោហ:ប្រសិនបើចាំបាច់) 4 Set + 16400000៛ 4000$
ពត់ធ្មេញដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា Invisalign Case 36900000៛ 5000$-9000$
ពត់តម្រង់ធ្មេញដាក់ក្នុងមាត់ ធ្មេញលើ និងធ្មេញក្រោម Case 28700000៛ 6000$-7000$
ពត់តម្រង់ធ្មេញខាងលើដាក់ក្នុងមាត់ (ធ្មេញទល់អណ្តាត)និងធ្មេញក្រោមពត់តម្រង់ធ្មេញប្រភេទសេរ៉ាមិក Case 22550000៛ 4000$-5500$
ពត់តម្រង់ធ្មេញប្រភេទលោហៈ(ធ្មេញលើ៦ និងធ្មេញក្រោម៨គ្រាប់) Case 6150000៛ - 8200000៛ 1500$-2000$
ពត់តម្រង់ធ្មេញដាក់ជាតិដែក(ធ្មេញលើ៦ និងធ្មេញក្រោម៨គ្រាប់) Case 4100000៛ - 61500000៛ 1000$-1500$
រំកិលធ្មេញផ្សេងបំពេញចន្លោះធ្មេញដែរបាត់ Case 4100000៛ 1000$
ពត់ធ្មេញដោយប្រើឧបករណ៍ Bite Plane Case 615000៛ 150$
ពិនិត្យមើល Bite Plane Case 164000៛ 40$
ឧបករណ៍ពាក់ពង្រីកឆ្អឹងថ្គាម Case 1640000៛ 400$
ពិនិត្យមើល ឧបករណ៍ពាក់ពង្រីកឆ្អឹងថ្គាម Case 205000៛ 50$
ឧបករណ៍ពាក់ការពារធ្មេញ Each 820000៛ 200$ 2
ពុម្ពថ្លាពាក់ការពារសង្កៀតធ្មេញ ( ផ្នែកខាងលើ និងក្រោម) : USD$150) Each 410000៛ 100$ 2
ពុម្ពធ្មេញសំរាប់សិក្សា U&L 82000៛ 20$ 1
ឧបករណ៍ពាក់ដើម្បីកុំអោយធ្មេញដើរ Each 615000៛ 150$ 2
ឧបករណ៍ពាក់ដើម្បីពត់ធ្មេញកុមារ(included 3 months follow-up) Case 1640000៛ 400$
ពិនិត្យមើល ឧបករណ៍ពាក់ពត់តម្រង់ធ្មេញកុមារ Case 205000៛ 50$
ឧបករណ៍ពាក់ដើម្បីពត់តម្រង់ធ្មេញកុមារ Case 2870000៛ 700$
ពិនិត្យមើល ឧបករណ៍ពត់តម្រង់ធ្មេញកុមារ Case 205000៛ 50$
10. ស្រោបធ្មេញ
បង្គោលធ្មេញដែក Each 410000៛ 100$ 2
បង្គោលធ្មេញស៊ីកូនីម Each 492000៛ 120$ 2
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិក មានគ្រោងដែកខាងក្នុង (ករណីបន្ទាន់ បូកថែម $30) Crown 1230000៛ 300$ 2
ស្រោបធ្មេញស៊ីកូនីម Crown 2460000៛ 600$ 2
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិក (សុទ្ធ) Crown 2460000៛ 600$ 2
បិតធ្មេញសេរ៉ាមិក (សុទ្ធ) Veneers 2460000៛ 600$ 2
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិក (សុទ្ធ - ធ្មេញមុខ) Crown 2460000៛ 600$ 2
ធ្មេញស្និតមានគន្លឹះភ្ជាប់ Unit 615000៛ 150$ 2
ធ្មេញគ្រោងដែកសុទ្ធ សំរាប់កុមារ Crown 266500៛ 65$ 1
ធ្មេញជាតិ Composite សំរាប់កុមារ Crown 266500៛ 65$ 1
11. ដាក់ធ្មេញស្និត
ធ្មេញស្និតមួយផ្នែក ដែលមិនមានគ្រោងដែក Plate 1230000៛ 300$ 2-3
ធ្មេញស្និតមួយផ្នែក ដែលមានគ្រោងដែក Plate 2050000៛ 500$ 2-3
ធ្មេញស្និតទាំងមូល Plate 2050000៛ 500$ 2-3
12. វះកាត់ក្នុងមាត់
ដកធ្មេញទឹកដោះ Tooth 82000៛ 20$ 1
ដកធ្មេញស្រុក Tooth 123000៛ - 328000៛ 30$-80$ 1
ព្យាបាលអាប់សែ ឬ ខ្ទុះ Tooth 205000៛ 50$ 1
វះកាត់ដោយប្រើកាំរស្មីឡាហ្សែរ Case 205000៛ - 615000៛ 50$-150$ 1
វះកាត់ដកធ្មេញ Tooth 820000៛ 200$ 2
វះកាត់ធ្មេញដុះកប់ក្នុងឆ្អឹង (ករណីធម្មតា) Tooth 1025000៛ 250$ 2
វះកាត់ធ្មេញដុះកប់ក្នុងឆ្អឹង (ករណីលំបាក) Tooth 1230000៛ - 1640000៛ 300$-400$ 2
វះកាត់​ក្នុងមាត់ (ករណីតូច) Case 615000៛ 150$ 2
វះកាត់​ក្នុងមាត់ (ករណីធំ) Case 820000៛ - 2460000៛ 200$-600$ 2
វះកាត់ឆ្អឹង និង បណ្តុះជាលិកា (មិនទាន់បូកសម្ភារៈផ្សេងៗ) Case 3280000៛+ 800$+ 2-3
វះបណ្តុះឆ្អឹងក្នុងរន្ធខ្យល់ (មិនទាន់បូកសម្ភារៈផ្សេងៗ) Case 4920000៛+ 1200$+ 2-3
បណ្តុះអញ្ចាញដោយកាត់កោសិកាពីកន្លែងផ្សេងនៅក្នុងមាត់ Quarter 3280000៛+ 800$+ 2
ការបណ្តុះឆ្អឹងដោយប្រើឆ្អឹងរបស់អ្នកជំងឺផ្ទាល់ Case 6150000៛+ 1500$+ 2
13. ដាំបង្គោលធ្មេញចូលក្នុងឆ្អឹង (Myplant Two System)
ដាំបង្គោលធ្មេញចូលក្នុងឆ្អឹង ផលិតផលប្រទេសអាឡឺម៉ង Implant 4920000៛ 1200$ 2
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិកសុទ្ធលើបង្គោលដែក Crown 4100000៛ 1000$ 2
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិកសុទ្ធលើបង្គោលស៊ីកូនីម (Zirconium) Crown 4920000៛ 1200$ 2
*តម្លៃខាងលើអាចមានការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន
*តម្លៃប្រាក់រៀលប្រែប្រួលទៅតាមអត្រាប្ដូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ GDT

ដើម្បីធ្វើការណាត់ជួបទន្តបណ្ឌិត សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ័
069 811 338 អុីម៉ែលៈ contact@roomchang.com យើងខ្ញុំរីករាយក្នុងការឆ្លើយនូវ សំណួរ ទាំងឡាយជូនលោកអ្នកដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម និងព័ត៌មានទូទៅរបស់ មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ 

តាមដានយើង