ចក្ខុវិស័យ បេសកកម្ម និងគុណតម្លៃ

បន្ថែមគុណភាពនៃជីវិតដោយពេទ្យធ្មេញល្អ

បេសកកម្ម

យើងខ្ញុំពិតជាថែទាំធ្មេញរបស់អ្នក។

គុណតម្លៃរបស់រំចង់

  • ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ
  • ភាពស្មោះត្រង់
  • ធ្វើការជាក្រុម
  • ភាពច្នៃប្រឌិត
  • ឧត្តមភាព

ដើម្បីធ្វើការណាត់ជួបទន្តបណ្ឌិត សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ័
069 811 338 អុីម៉ែលៈ contact@roomchang.com យើងខ្ញុំរីករាយក្នុងការឆ្លើយនូវ សំណួរ ទាំងឡាយជូនលោកអ្នកដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម និងព័ត៌មានទូទៅរបស់ មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ 

តាមដានយើង