ចាប់បើកហើយ! មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្ត្រ រំចង់ សាខាអុីអន ម៉ល សែនសុខ ស៊ីធី

មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់
សាខា អុីអន ម៉ល សែនសុខ ស៊ីធី
បានបើកដំណើរការទទួលអតិថិជនរៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីម៉ោង ៩ព្រឹក ដល់ ១០យប់ ជាមួយនឹងសេវាពេទ្យធ្មេញគុណភាពល្អបំផុតសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក !

យើងខ្ញុំក៏មានការផ្តល់ជូនពិសេសរហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ កក្កដា ២០១៨

សម្រាប់ការណាត់ជួបទន្តបណ្ឌិត សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ័

023 911 338 ឬ 093 911 338

ដើម្បីធ្វើការណាត់ជួបទន្តបណ្ឌិត សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ័
069 811 338 អុីម៉ែលៈ contact@roomchang.com យើងខ្ញុំរីករាយក្នុងការឆ្លើយនូវ សំណួរ ទាំងឡាយជូនលោកអ្នកដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម និងព័ត៌មានទូទៅរបស់ មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ 

តាមដានយើង