យើងខ្ញុំរីករាយក្នុងការឆ្លើយនូវសំណួរទាំងឡាយជូនលោកអ្នកដែលទាក់ទងសេវាកម្ម និងព័ត៌មានទូទៅរបស់មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ ។ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ ឬបំពេញទម្រង់ខាងក្រោម ដើម្បីសួរសំនួរ។

ធ្វើការណាត់ជួប

សួរសំនួរ