រំចង់បានបរិច្ចាគ Zumbathon Donation ដើម្បីជួយសង្រ្គោះជីវិតអ្នកជំងឺក្រីក្រ

កាលពីថ្ងៃទី ៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ បានបរិច្ចាគ Zumbathon Donation ដើម្បីជួយសង្រ្គោះជីវិតអ្នកជំងឺក្រីក្រក្នុងករណីជំងឺសង្រ្គោះបន្ទាន់ ជំងឺវះកាត់ធ្ងន់ធ្ងរ និងជំងឺសម្រាកព្យាបាលទូទៅដោយឥតគិតថ្លៃ ដល់មន្ទីរពេទ្យព្រះសីហនុមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹម។

ដើម្បីធ្វើការណាត់ជួបទន្តបណ្ឌិត សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ័
069 811 338 អុីម៉ែលៈ contact@roomchang.com យើងខ្ញុំរីករាយក្នុងការឆ្លើយនូវ សំណួរ ទាំងឡាយជូនលោកអ្នកដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម និងព័ត៌មានទូទៅរបស់ មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ 

តាមដានយើង