ទន្តបណ្ឌិត ខូយ ប៉ូលីន – DDS

ទន្តបណ្ឌិត ខូយ ប៉ូលីន មានបទពិសោធន៏យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងវិស័យទន្តសាស្រ្ត។ គាត់បាន ចាប់ផ្តើមធ្វើការក្នុងឆ្នាំ២០០៩ ហើយការងារគាត់ភាគច្រើន តាមគ្លីនិកធ្មេញឯកជន។

ទន្តបណ្ឌិត ប៉ូលីន បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ទន្តបណ្ឌិត ពីសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ, កម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ ២០១១។ គាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាបន្ថែម ក្នុងកម្មវិធី វគ្គបណ្តុះបណ្តាល លើផ្នែកពត់តម្រង់ធ្មេញនៅឆ្នាំ២០២០។ ដើម្បីពង្រឹកសមត្ថភាពចំណេះជំនាញ ទន្តបណ្ឌិត ប៉ូលីន បានស្វះស្វែង ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនិងសិក្ខាសាលានានាជាច្រើនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស។ គាត់ជា ទន្តបណ្ឌិតទូទៅនិងពត់តម្រង់ធ្មេញ នៅមន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្ត្ររំចង់។

ទន្តបណ្ឌិត ខូយ ប៉ូលីន និយាយភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស។

ដើម្បីធ្វើការណាត់ជួបទន្តបណ្ឌិត សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ័
069 811 338 អុីម៉ែលៈ contact@roomchang.com យើងខ្ញុំរីករាយក្នុងការឆ្លើយនូវ សំណួរ ទាំងឡាយជូនលោកអ្នកដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម និងព័ត៌មានទូទៅរបស់ មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ 

តាមដានយើង