ទន្តបណ្ឌិត គង់ ភក្តី-DDS,Msc.

ទន្តបណ្ឌិត គង់ ភក្តី បានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកទន្តពេទ្យ នៅសាកលវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត សុខាភិបាល នៅឆ្នាំ ២០០៦។ លោកទន្តបណ្ឌិតបានចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់គាត់នៅដើមឆ្នាំ ២០០៧ គាត់បានធ្វើការអោយ គ្លីនីកចំនួន ៣ មុននឹងចូលរួមជាមួយ រំចង់។

គាត់បានចូលរួមសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាល ទាំងក្នុងស្រុក និងក្រៅប្រទេសដូចជា “CDA Conference” (នៅភ្នំពេញ) IDEM និងសិក្ខាសាលាផ្សេងៗទៀតជាច្រើន។ គាត់បានទទួលសញ្ញាបត្រជំនាញផ្នែក ដាំបង្គោលធ្មេញក្នុងឆ្អឹង មកពីសាកលវិទ្យាល័យ ហ្វ្រេងហ្វឺត ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។ បន្ថែមពីនេះទៀត គាត់ក៏ជាបេក្ខជនដែលបានឈរឈ្មោះក្នុងថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ផ្នែកដាំបង្គោលក្នុងឆ្អឹង ពីសាកលវិទ្យាល័យ ហ្វ្រេងហ្វឺត ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ផងដែរ។

ទន្តបណ្ឌិត គង់ ភក្តី និយាយភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស។

ដើម្បីធ្វើការណាត់ជួបទន្តបណ្ឌិត សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ័
069 811 338 អុីម៉ែលៈ contact@roomchang.com យើងខ្ញុំរីករាយក្នុងការឆ្លើយនូវ សំណួរ ទាំងឡាយជូនលោកអ្នកដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម និងព័ត៌មានទូទៅរបស់ មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ 

តាមដានយើង