ទន្តបណ្ឌិត តារា ណារិទ្ធ – DDS

ទន្តបណ្ឌិត តារា ណារិទ្ធ បានបញ្ចប់ការសិក្សា ថ្នាក់ទន្តបណ្ឌិត ពីសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាលនៅឆ្នាំ២០១៧។ ដើម្បីបង្កើននូវជំនាញ និងបទពិសោធន៍អោយកាន់តែប្រសើរឡើង គាត់បានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាទាំងថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់អន្តរជាតិដូចជា FDI Annual World Dental Congress 2015 នៅប្រទេសថៃ។ គាត់ធ្លាប់ធ្វើការនៅគ្លីនិកឯកជនមួយផ្សេង រយៈពេលពីរឆ្នាំ និងជាគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តនៅ មនី្ទរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ រយៈពេលពីរឆ្នាំ។ ទន្តបណ្ឌិត ណារិទ្ធ ទទួលព្យាបាលជំងឺមាត់ធ្មេញទូទៅ នៅរំចង់។

គាត់និយាយភាសាខ្មែរ ភាសាអង់គ្លេស និងភាសាបារាំង។

ដើម្បីធ្វើការណាត់ជួបទន្តបណ្ឌិត សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ័
069 811 338 អុីម៉ែលៈ contact@roomchang.com យើងខ្ញុំរីករាយក្នុងការឆ្លើយនូវ សំណួរ ទាំងឡាយជូនលោកអ្នកដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម និងព័ត៌មានទូទៅរបស់ មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ 

តាមដានយើង