ទន្តបណ្ឌិត ធីម ធារម្យ – DDS

ទន្តបណ្ឌិត ធារម្យ បានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកទន្តសាស្ត្រ នៅសាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ នៅឆ្នាំ២០១១ និងបានបញ្ចប់វគ្គសិក្សាស្តីពីការដាំបង្គោលធ្មេញក្នុងឆ្អឹងនៅឆ្នាំ ២០១៤។ ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១១ ដល់ ២០១៤ ទន្តបណ្ឌិតបានធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនមួយ មុននឹងចូលបម្រើការងារជាមួយ រំចង់។ ក្រៅពីនោះ គាត់បានចំណាយពេលវេលាចូលរួមសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ក្នុងសហគមន៍ជាច្រើន តាមរយៈអង្គការ និងគម្រោងទន្តសាស្ត្រនៃព្រះវិហាគ្រិស្តសាសនា។

ទន្តបណ្ឌិត ធារម្យ បានក្លាយជាសមាជិកដ៏មានតម្លៃនៃ មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ ។ បច្ចុប្បន្ន ទន្តបណ្ឌិត ធារម្យ ផ្តោតលើការព្យាបាលមាត់ធ្មេញទូទៅ ។

ទន្តបណ្ឌិត ធីម ធារម្យ និយាយភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស។

ដើម្បីធ្វើការណាត់ជួបទន្តបណ្ឌិត សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ័
069 811 338 អុីម៉ែលៈ contact@roomchang.com យើងខ្ញុំរីករាយក្នុងការឆ្លើយនូវ សំណួរ ទាំងឡាយជូនលោកអ្នកដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម និងព័ត៌មានទូទៅរបស់ មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ 

តាមដានយើង