ទន្តបណ្ឌិត សាន់ ស៊ីតារាវិទូ – DDS

ទន្តបណ្ឌិត សាន់ ស៊ីតារាវិទូ បានចាប់ផ្តើមវិជ្ជាជីវៈជាទន្តពេទ្យ ដោយបានធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តក្នុងគម្រោងផ្នែកអប់រំលើវិស័យទន្តសាស្រ្តជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើន ជាពិសេសជាមួយ Global Health outreach។

ទន្តបណ្ឌិត វិទូ បានបញ្ចប់ការសិក្សា ផ្នែកទន្តសាស្រ្តខាងវៈកាត់នៅឆ្នាំ 2011ពីសាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិភ្នំពេញ ហើយគាត់បានចូលរួមជាមួយមន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ នៅឆ្នាំ2012 ក្នុងមុខតំណែងទន្តបណ្ឌិតឯកទេសទូទៅ។

ទន្តបណ្ឌិត សាន់ ស៊ីតារាវិទូ និយាយភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស។

ដើម្បីធ្វើការណាត់ជួបទន្តបណ្ឌិត សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ័
069 811 338 អុីម៉ែលៈ contact@roomchang.com យើងខ្ញុំរីករាយក្នុងការឆ្លើយនូវ សំណួរ ទាំងឡាយជូនលោកអ្នកដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម និងព័ត៌មានទូទៅរបស់ មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ 

តាមដានយើង