ទន្តបណ្ឌិត សាមិត្ត អមរា – DDS

ទន្តបណ្ឌិត សាមិត្ត អមរា បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ទន្តបណ្ឌិត ពីសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្រ្តក្នុងឆ្នាំ ២០២០។ លើសពីនេះ គាត់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីកែលម្អសុខភាពផ្សេងៗសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្រ ជាមួយអង្គការក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិរួមមាន​ អង្គការ One-2-One និងជំនួយសុខភាពមនុស្សធម៌ អូស្ត្រាលី (AHHA – Australia Health Humanitarian Aid)។

ក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ទន្តបណ្ឌិត អមរា បានស្ម័គ្រចិត្តជាអ្នកហាត់ធ្វើការនៅឯសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្រ្ត និងកន្លែងផ្សេងទៀត ដើម្បីបង្កើនជំនាញក្នុងការធ្វើធ្មេញរបស់នាង និងស្វែងរក បទពិសោធន៍បន្ថែមទៀត។

ទន្តបណ្ឌិត អមរា ​និយាយភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស។

ដើម្បីធ្វើការណាត់ជួបទន្តបណ្ឌិត សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ័
069 811 338 អុីម៉ែលៈ contact@roomchang.com យើងខ្ញុំរីករាយក្នុងការឆ្លើយនូវ សំណួរ ទាំងឡាយជូនលោកអ្នកដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម និងព័ត៌មានទូទៅរបស់ មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ 

តាមដានយើង