ទន្តបណ្ឌិត ស សុភា – DDS

ទន្តបណ្ឌិត ស សុភា បានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ នៅឆ្នាំ ២០១៣ ។ នៅឆ្នាំ ២០១១ គាត់បានធ្វើការស្មគ្រ័ចិត្តជាមួយមណ្ឌលសុខភាពមួយ ដើម្បីចូលរួមជួយដល់ ប្រជាជន និងកុមារក្រីក្រដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសម្ពុជា។

គាត់ក៏បានចូលរួមសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលទាំងក្នុងស្រុក និង ក្រៅប្រទេស ដើម្បីពង្រឹង និងបង្កើនសមត្ថភាព ផ្នែកទន្តសាស្ត្រឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយ។

ទន្តបណ្ឌិត សុភា និយាយភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស

ដើម្បីធ្វើការណាត់ជួបទន្តបណ្ឌិត សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ័
069 811 338 អុីម៉ែលៈ contact@roomchang.com យើងខ្ញុំរីករាយក្នុងការឆ្លើយនូវ សំណួរ ទាំងឡាយជូនលោកអ្នកដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម និងព័ត៌មានទូទៅរបស់ មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ 

តាមដានយើង