ទន្តបណ្ឌិត អុប សាម៉ុន – DDS

ទន្តបណ្ឌិត អុប សាម៉ុន គឺជាសសរគោលនៃមន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមដំបូងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៦ ដោយបានសហការជាដៃគូជាមួយលោកទន្តបណ្ឌិត ទិត ហុងយឺ ក្នុងការបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃមន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្តដ៏ល្អបំផុតរបស់កម្ពុជា។

គាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលាពេទ្យក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ និងបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលយ៉ាងទូលំទូលាយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ប្រទេសស្វីស ប្រទេសថៃ និងអូស្រ្តាលី ដោយបាននាំយកមកនូវចំណេះដឹងកំរិតអន្តរជាតិយ៉ាងពិតប្រាកដ ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាល ប្រកបដោយគុណភាព និងជំនាញការនៅ រំចង់។

ទន្តបណ្ឌិត សាម៉ុន គឺជាទន្តបណ្ឌិតមួយរូប ដែលអនុវត្តន៍នូវការងារ ទន្តសាស្ត្រទូទៅ និងការដាក់ធេ្មញ។ គាត់បង្ហាញឡើងនូវភាពជឿជាក់យ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀមដែលបានមកពីបទពិសោធន៏របស់គាត់។ គាត់មានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលើសមត្ថភាពបុគ្គលិក និងគុណភាពនៃសេវាកម្មដែលផ្តល់នៅ រំចង់។

ទន្តបណ្ឌិត អុប សាម៉ុន និយាយភាសាខ្មែរ និងអង់គេ្លស។

ដើម្បីធ្វើការណាត់ជួបទន្តបណ្ឌិត សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ័
069 811 338 អុីម៉ែលៈ contact@roomchang.com យើងខ្ញុំរីករាយក្នុងការឆ្លើយនូវ សំណួរ ទាំងឡាយជូនលោកអ្នកដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម និងព័ត៌មានទូទៅរបស់ មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ 

តាមដានយើង